Paramos valdymo sistemos

Europos Sąjungos struktūrinė parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Šiai politikai skiriama daugiau kaip 1/3 ES biudžeto. ES paramos fondai yra vieni iš tų instrumentų, kuriuos tinkamai įsisavindama Lietuva kelia ekonominės gerovės ir gyvenimo kokybės lygį bei modernizuoja šalies infrastruktūrą.

Kiekvienas struktūrinis fondas gali finansuoti tam tikrus tikslus įgyvendinančias priemones. Europos regioninės plėtros fondas teikia įvairią finansinę paramą regionams. Fondas numato investicijas į gamybą, siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas, investicijas į infrastruktūrą (kelius, telekomunikacijas, energetiką) bei paramą smulkiam ir vidutiniam verslui (įmonių konsultavimas, rinkos tyrimai, mokslo tyrimai), technologijų plėtrą. Europos socialinis fondas remia projektus, sprendžiančius socialines (pirmiausia užimtumo) problemas, finansuoja švietimą bei profesinį mokymą, įsidarbinimo galimybių plėtrą, mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą, švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą. Sanglaudos fondas įsteigtas pagal Mastrichto sutartį, įsigaliojusią 1993 m. Sanglaudos fondo parama skiriama dideliems transporto ir aplinkos apsaugos projektams.

Atsiradus galimybei Lietuvai pasinaudoti minėtaisiais paramos fondais, kas sudaro didelę dalį visų šalies investicijų, atsakingoms institucijoms prireikė techninio instrumento, efektyviai administruojančio ES paramos gavimą bei vykdančio paramos įsisavinimo proceso priežiūrą. UAB „NRD“ yra įgyvendinusi kelis tokio pobūdžio sistemos kūrimo projektus, tokius kaip EQUAL lėšų administravimui ir monitoringui bei informacijos apie paramą, teikiamą iš Europos sąjungos fondų (Struktūrinių, Sanglaudos bei vietinės iniciatyvos fondų), kaupimui skirtos sistemos sukūrimą.